Wybierz język
 

Konkurs "Szycie na pokaz"

Kochani Miłośnicy Szycia!

Już 22-24 listopada 2018 roku w Nadarzynie koło Warszawy odbędzie się V Jubileuszowa edycja Międzynarodowych Targów Tekstylnych Fast Textile.

W związku z tym mamy dla Was coś wyjątkowego! Zapraszamy Was wraz ze szkołą szycia UltraMaszyna oraz Magazynem Burda i organizatorami Międzynarodowych Targów Fast Tekstile do wzięcia udziału w wyjątkowym konkursie, w którym do wygrania jest m.in udział w profesjonalnym pokazie mody. Pokaz odbędzie się właśnie podczas targów 24.11.2018 (sobota). Osoby z najlepszymi stylizacjami podczas pokazu zostaną dodatkowo nagrodzone świetnymi prezentami od sponsorów m.in. HAFCIARKA BROTHER M240D, zaproszenie na kurs w pracowni ultraMaszyny, bony na zakupy w naszym sklepie i ultraMazyna, prenumerata Burdy oraz egzemplarze magazynu Kocham Szycie i... jeszcze więcej! Nagrody zgarną wszyscy, którzy dostaną się do finału :)

Konkurs kierowany jest do wszystkich miłośników szycia na maszynie, i tych bardziej zaawansowanych, ale również dla tych rozpoczynających przygodę z szyciem, czyli DO CIEBIE :D 

Zapraszamy!

Zasady są następujące:

Przeczytajcie też regulamin, w którym znajdują się wszystkie informacje :D 

 

Regulamin konkursu “Szycie na pokaz”

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorami konkursu są
  1. ultraMaszyna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-697, Aleje Jerozolimskie 51/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy pod numerem 639356, NIP 6252678224,
  2. Tkaniny Karoliny S.C. z siedzibą w Warszawie, 02-797, ul. Kokosowa 40, wpisana do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej, pod numerem REGON 364872258, NIP 9512416613,

     zwani dalej “Organizatorem”.

 1. Konkurs ma na celu promowanie powrotu do tradycji rękodzielniczych. Najważniejszym założeniem konkursu jest popularyzacja sztuki krawieckiej i ugruntowanie jej pozycji w kulturze narodowej.
 2. Sponsorem nagrody głównej i nagród dodatkowych za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca jest firma ultraMaszyna sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 51/3, 00-697 Warszawa, Tkaniny Karoliny S.C., ul. Kokosowa 40, 02-797 Warszawa oraz partner konkursu: firma Burda Media Polska Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa.
 3. Sponsorem nagrody dodatkowej dla wszystkich osób, które zakwalifikują się do drugiego etapu - finału jest firma Burda Media Polska Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa oraz firma Ptak Warsaw Expo, Aleja Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn.
 4. Regulamin jest jedynym dokumentem, który określa prawa i obowiązki uczestników konkursu.
 5. Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej www.ultramaszyna.com oraz www.tkaninykaroliny.pl. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych uczestników konkursu.

 

§2 Uczestnictwo w konkursie

 1. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną
  zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 3. Uczestnikami konkursu nie mogą być:
  1. pracownicy organizatora lub sponsora nagród w konkursie,
  2. osoby współpracujące z organizatorem lub sponsorem nagrody przy organizacji konkursu,
  3. osoby świadczące usługi na rzecz organizatora lub sponsora nagrody w związku z organizacją konkursu bez względu na podstawę prawną współpracy (współpracownicy),
  4. małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo wymienionych pracowników i współpracowników organizatora lub sponsora nagrody.
 4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika treści
  Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.
 5. Uczestnictwa w konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody rzeczowej nie można przenosić na inne osoby.

 

§3 Organizacja, zasady i przebieg konkursu

 1. Konkurs przeprowadzany jest na fanpageu, na portalu Facebook ultraMaszyna (www.facebook.com/ultramaszyna), gdzie opublikowany jest post z informacją o konkursie oraz odniesieniem do niniejszego regulaminu.
 2. Informacje o konkursie wraz z odniesieniem do niniejszego regulaminu znajdują się również na fanpage’ach Tkaniny Karoliny oraz partnerów konkursu wymienionych w punkcie 4. §1 niniejszego regulaminu
 3. Zasady konkursu są następujące:
  1. uczestnik konkursu zgłasza swój udział w konkursie poprzez umieszczenie pod postem konkursowym, o którym mowa w pkt.1, od jednego do trzech zdjęć pracy konkursowej wraz z opisem słownym;
  2. za pracę konkursową uznaje się pełną stylizację w formie ubioru składającego się z górnego i dolnego elementu garderoby lub pojedynczego asortymentu okrywającego sylwetkę w całości; wszystkie odzieżowe elementy stylizacji powinny być uszyte samodzielnie przez uczestnika konkursu na bazie wykroju pochodzącego z dowolnego wydania czasopisma “Burda”, “Szycie krok po kroku” lub “Kocham Szycie”;
  3. opis słowny powinien zawierać wskazanie na numer wydania czasopisma “Burda”, “Szycie krok po kroku” lub “Kocham Szycie” z którego pochodzi wykrój;
  4. jeden uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną liczbę stylizacji.
 4. Spośród wszystkich zgłoszonych prac organizator oraz sponsorzy nagród dodatkowych wybiorą maksymalnie 35 uczestników - finalistów pierwszego etapu konkursu.
 5. W ocenie zgłoszonych prac i, tym samym, wyborze finalistów pierwszego etapu konkursu będą brane pod uwagę następujące kryteria:
  1. pomysłowość i oryginalność stylizacji;
  2. interpretacja wykroju z Burdy;
  3. sposób jego wykonania (pracochłonność).
 6. W ocenie zgłoszonych prac i, tym samym, wyborze finalistów pierwszego etapu konkursu, sposób prezentacji stylizacji oraz jakość fotografii nie będą brane pod uwagę.
 7. Pierwszy etap konkurs trwa od momentu opublikowania posta konkursowego na fanpage’u ultraMaszyna na portalu Facebook.
 8. Zgłoszenia należy wysyłać maksymalnie do 4.11.2018 roku do godziny 00:00.
 9. Ogłoszenie wyników pierwszego etapu nastąpi 06.11.2018 w oddzielnym poście na fanpage’u organizatora na portalu Facebook oraz na fanpage’ach sponsorów nagród dodatkowych konkursu.
 10. Finaliści pierwszego etapu konkursu otrzymują od organizatora zaproszenie do zaprezentowania swojej pracy konkursowej podczas pokazu mody na targach Fast Textile odbywających się w Międzynarodowym Centrum Targowo-Konferencyjnym PTAK Warsaw Expo w dniu 24.11.2018 (sobota).
 11. Aby wziąć udział w drugim etapie konkursu finalista jest zobowiązany do uszycia i zaprezentowania podczas pokazu akcesorium - uzupełnienia swojej stylizacji - pracy konkursowej w formie torebki, plecaka, nerki itp. Akcesorium powinno zostać uszyte z materiałów zakupionych w sklepie Tkaniny Karoliny S.C. (www.tkaninykaroliny.pl).
 12. Ogłoszenie wyników drugiego etapu nastąpi 24.11.2018 podczas targów Fast Textile odbywających się w Międzynarodowym Centrum Targowo-Konferencyjnym PTAK Warsaw Expo, po zakończeniu pokazu.
 13. Przystąpienie do konkursu oznacza, że:
  1. przedstawiona przez uczestnika praca konkursowa jest dziełem (utworem) oryginalnym wyłącznego autorstwa uczestnika, nie jest obciążona jakimikolwiek prawami osób trzecich, nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa;
  2. następuje przeniesienie na organizatora majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej na wszystkich znanych stronom w chwili polach eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem pól eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w brzmieniu obowiązującym na dzień ogłoszenia konkursu:
   1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dzieła: wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
   2. w zakresie obrotu dziełem albo jego egzemplarzami, na których utwór utrwalono:
   3. wprowadzanie do obrotu (także w ramach sieci internet), użyczenie lub najem oryginału albo kopii;
   4. w zakresie rozpowszechniania dzieła w sposób następujący sposób: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także  publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym udostępnienie w sieci internet, wprowadzanie do pamięci komputera lub innego nośnika informacji, zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie;
   5. w zakresie korzystania z dzieła: wykorzystania go w części lub całości, dokonywania zmian i opracowań dzieła polegających na tłumaczeniu, zmianach układu oraz wszelkich innych modyfikacjach w dziele, w tym polegających na łączeniu go w całości lub części z innymi dziełami, ze szczególnym uwzględnieniem czynności zmierzających do dostosowania dzieła dla potrzeb urządzeń mobilnych lub związanych z udostępnieniem dzieła w ramach sieci telekomunikacyjnej;
   6. wykorzystanie dzieła dla potrzeb prowadzonej przez organizatora działalności gospodarczej.
  3. z  chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych stosownie do postanowień lit b. niniejszego punktu, organizator nabywa również uprawnienie do wykonywania praw zależnych, tj. prawo do rozporządzania i korzystania z opracowań dzieł w zakresie pól eksploatacji wskazanych w pkt. b powyżej; ww. uprawnienie obejmuje również uprawnienie do przenoszenia praw powstałych w wyniku wykonywania autorskich praw zależnych na inne podmioty wraz z prawem do dokonywania zmian w tych dziełach; uczestnik zobowiązuje się niniejszym do niewykonywania prawa do cofnięcia zezwolenia na korzystanie z autorskich praw zależnych przez organizatora;
  4. przeniesienie praw określonych postanowieniami niniejszego paragrafu jest nieograniczone terytorialnie i czasowo;
  5. pod rygorem ponoszenia względem organizatora odpowiedzialności odszkodowawczej, uczestnik wieczyście i nieodwołalnie zobowiązuje się do niewykonywania osobistych praw majątkowych względem dzieła, ze szczególnym uwzględnieniem ew. żądania w zakresie oznaczania dzieła swoimi danymi jako autora; w uzupełnieniu powyższego, uczestnik, w uprawnia organizatora do wykonywania osobistych praw autorskich względem dzieła;
  6. uczestnik oświadcza, iż praca konkursowa będzie wolne od wad i obciążeń oraz praw osób trzecich oraz będzie przejawem wyłącznie własnej, indywidualnej działalności twórczej,
  7. uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku, jeżeli widoczny na opublikowanym zdjęciu, przez organizatora oraz partnerów uczestniczących w konkursie wymienionych w §1 pkt. 3., 4. w dowolny sposób.§4 Nagrody i zasady wyłaniania zwycięzców

 1. Nagrodami rzeczowymi w drugim etapie konkursu są:
  1. nagroda główna za zajęcie pierwszego miejsca:
   1. hafciarka firmy Brother model M240ED o wartości 2 960,00 zł;
   2. bon o wartości 400 zł brutto do wydania na zakupy w sklepie www.tkaninykaroliny.pl
   3. 1 egzemplarz książki Szycie jest łatwe o wartości 49,90 zł;
   4. półroczna prenumerata magazynu Burda o wartości 58,50 zł;
  2. nagroda dodatkowa za zajęcie drugiego miejsca:
   1. voucher na dowolny kurs w ultraMaszyna z możliwością zrealizowania do końca 2019 roku, z zastrzeżeniem kursów o programie obejmującym maksymalnie 50 godzin nauki o wartości 1500,00 zł;
   2. bon o wartości 200 zł do wydania na zakupy w sklepie www.tkaninykaroliny.pl;
   3. 1 egzemplarz książki Szycie jest łatwe o wartości 49,90 zł;
   4. półroczna prenumerata magazynu Burda o wartości 58,50 zł;
  3. nagroda dodatkowa za zajęcie trzeciego miejsca:
   1. bon o wartości 100 zł do wydania na dowolny zakup w ultraMaszyna;
   2. bon o wartości 100 zł do wydania na zakupy w sklepie www.tkaninykaroliny.pl;
   3. 1 egzemplarz książki Szycie jest łatwe o wartości 49,90 zł ;
   4. półroczna prenumerata magazynu Burda o wartości 58,50 zł;
 1. nagroda dodatkowa dla wszystkich osób, które zakwalifikują się do drugiego etapu - finału:
 2. Magazyn “Burda” oraz magazyn “Kocham szycie” - wydania 11/2018
  o wartości 27,98 zł
 3.     torba z akcesoriami “Burda” o wartości 49,90 zł

iii.     statuetka finalisty konkursu “Szycie na pokaz”

 1. nagroda dodatkowa w kategorii “najlepsza torebka” dla jednej uczestniczki:
 2. bon o wartości 200 zł do wydania na zakupy w sklepie www.tkaninykaroliny.pl;
 1. W ocenie zgłoszonych prac i, tym samym, wyborze finalistów a następnie zwycięzcy, są brane pod uwagę następujące kryteria:
  1. pomysłowość i oryginalność stylizacji;
  2. interpretacja wykroju z magazynu;
  3. sposób i jakość jego wykonania (pracochłonność);
 2. W ocenie prac w pierwszym etapie konkursu i, tym samym, wyborze finalistów, nie będzie brany pod uwagę sposób prezentacji stylizacji tj. jakość i styl fotografii.
 3. Zwycięzców konkursu wyłoni jury złożone z osób wskazanych przez organizatora konkursu.
 4. Nagrody nie można wymienić na gotówkę.
 5. Nagrody w konkursie (1 miejsce) podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym (10% wartości nagrody brutto) zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek ten płaci uczestnik konkursu.
 6. Warunkiem otrzymania nagrody za zajęcie pierwszego miejsca jest uregulowanie należnego podatku wskazanego w punkcie 6.

 

§5 Reklamacje

 1. Reklamacje można składać na piśmie wraz z uzasadnieniem pocztą elektroniczną na adres kontakt@ultramaszyna.com oraz sklep@tkaninykaroliny.pl w terminie 14 dni od daty opublikowania listy zwycięzców.
 2. Reklamacje przesłane po tym terminie nie będą uwzględnianie.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty ich nadesłania.
 4. Decyzja organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

 

§6 Ochrona danych osobowych

 1. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora.
 2. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji konkursu, wyłonienia zwycięzcy oraz przyznania nagrody.
 3. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1/ z 4 maja 2016 (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Administratorem danych osobowych jest organizator.
 4. Przetwarzanie danych, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w konkursie, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika w każdy sposóby, w jaki rozpowszechniane będzie nadesłane przez uczestnika zdjęcie jego pracy konkursowej.
 5. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, wycofania zgody w dowolnym momencie, dostępu lub modyfikacji swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia, usunięcia oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne jednak brak wyrażenia zgody lub jej wycofanie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie i zrzeczeniem się z prawa do nagrody.

 

§7 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć między organizatorem konkursu a jego uczestnikami rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby organizatora.
 3. Uczestnik może odstąpić od udziału w konkursie w terminie 14 dni od daty przystąpienia do konkursu. Odstąpienie następuje w drodze oświadczenia złożonego organizatorowi na piśmie pocztą elektroniczną na adres kontakt@ultramaszyna.com oraz sklep@tkaninykaroliny.pl
do góry

Tkaniny Karoliny, ul. Kokosowa 40, 02-797 Warszawa, e-mail: sklep@tkaninykaroliny.pl, tel: 22 245 03 72

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl